Regulation preview

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te veterinarskom certificiranju pošiljaka mlijeka i mliječnih proizvoda koji se uvoze u Republiku Hrvatsku
Pravilnik
Nacionalno zakonodavstvo u koje su prenesene direktive EU te propisi o provedbi uredbi i odluka EU
41/11 - 988
07.04.2011
NE
15.04.2011
30.06.2013
Pravilnik je van snage

EU propis

IdEU regulation noNaziv EU propisaRemarks
Eulex link
142605/2010Uredba Komisije (EU) br. 605/2010 od 2. srpnja 2010. o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te uvjetima veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju Tekst značajan za EGP
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0605&qid=1403509497275

Related documents

Id
Name
Official journal no
Relation type
Article
10903Zakon o veterinarstvu41/07 - 1372Zakonska osnova
10904Zakon o veterinarstvu82/13Stavlja izvan snage

Functional areas

Id
Functional area

Uploaded files

Id
File Name
File Length (bytes)
Review document