Regulation preview

Pravilnik o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla
Pravilnik
Nacionalno zakonodavstvo u koje su prenesene direktive EU te propisi o provedbi uredbi i odluka EU
21/11 - 441
16.02.2011
NE
24.02.2011
30.06.2013
Pravilnik je van snage

EU propis

IdEU regulation noNaziv EU propisaRemarks
Eulex link
14037/2010Uredba Komisije (EZ) br. 37/2010 od 22. prosinca 2009. o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla Tekst značajan za EGP
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1403083690911&uri=CELEX:32010R0037

Related documents

Id
Name
Official journal no
Relation type
Article
10894Zakon o hrani46/07 - 1554Zakonska osnova
10895Zakon o veterinarstvu41/07 - 1372Zakonska osnova
10896Zakon o veterinarstvu82/13Stavlja izvan snage
11889Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama rezidua veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla75/08 - 2492, 25/09 - 541, 15/10 - 375Stavljen izvan snage

Functional areas

Id
Functional area
10234Zakon o hrani - Hrana i hrana za životinje => Higijena hrane
10235Zakon o veterinarstvu => Službena kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene hrane životinjskog podrijetla

Uploaded files

Id
File Name
File Length (bytes)
Review document