Regulation preview

Pravilnik koji određuje najviše dopuštene količine kokcidiostatika ili histomonostatika u hrani, koji su posljedica neizbježnog onečišćenja hrane za životinje tim tvarima za one vrste/kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno
Pravilnik
Nacionalno zakonodavstvo u koje su prenesene direktive EU te propisi o provedbi uredbi i odluka EU
82/10 - 2338
01.07.2010
NE
09.07.2010
30.06.2013
Pravilnik je van snage

EU propis

IdEU regulation noNaziv EU propisaRemarks
Eulex link
139124/2009Uredba Komisije (EZ) br. 124/2009 od 10. veljače 2009. o određivanju najviših dopuštenih količina kokcidiostatika ili histomonostatika u hrani koji su posljedica neizbježnog prenošenja tih tvari u neciljnu hranu za životinje Tekst značajan za EGP
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1403081955996&uri=CELEX:32009R0124

Related documents

Id
Name
Official journal no
Relation type
Article
10890Zakon o hrani46/07 - 1554Zakonska osnova
10891Zakon o veterinarstvu41/07 - 1372Zakonska osnova
10892Zakon o veterinarstvu82/13Stavlja izvan snage

Functional areas

Id
Functional area
10232Zakon o hrani - Hrana i hrana za životinje => Higijena hrane
10233Zakon o veterinarstvu => Službena kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene hrane životinjskog podrijetla

Uploaded files

Id
File Name
File Length (bytes)
Review document