Regulation preview

Zakon o veterinarstvu
Zakon
Nacionalno zakonodavstvo u koje su prenesene direktive EU te propisi o provedbi uredbi i odluka EU
82/13
30.06.2013
NE
30.06.2013

EU propis

IdEU regulation noNaziv EU propisaRemarks
Eulex link
73124/2009Uredba Komisije (EZ) br. 124/2009 od 10. veljače 2009. o određivanju najviših dopuštenih količina kokcidiostatika ili histomonostatika u hrani koji su posljedica neizbježnog prenošenja tih tvari u neciljnu hranu za životinje (SL L 40, 11. 2. 2009., sa svim izmjenama i dopunama)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1400664998169&uri=CELEX:32009R0124
74152/2009Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 od 27. siječnja 2009. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu hrane za životinje (SL L 54, 26. 2. 2009., sa svim izmjenama i dopunama)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1400665041703&uri=CELEX:32009R0152
75206/2009Uredba Komisije (EZ) br. 206/2009 od 5. ožujka 2009. o uvozu u Zajednicu osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 136/2004 (SL L 77, 24. 3. 2009., sa svim izmjenama i dopunama)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1400665119218&uri=CELEX:32009R0206
76767/2009Uredba (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, izmjeni Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 79/373/EEZ, Direktive Komisije 80/511/EEZ, direktiva Vijeća 82/471/EEZ, 83/228/EEZ, 93/74/EEZ, 93/113/EZ i 96/25/EZ te Odluke Komisije 2004/217/EZ (SL L 229, 1. 9. 2009., sa svim izmjenama i dopunama)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1400665237970&uri=CELEX:32009R0767
771069/2009Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14. 11. 2009., sa svim izmjenama i dopunama)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1400665169834&uri=CELEX:32009R1069
7837/2010Uredba Komisije (EU) br. 37/2010 od 22. prosinca 2009. godine o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla (SL L 15, 20. 1. 2010., sa svim izmjenama i dopunama)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1400760624444&uri=CELEX:32010R0037
79605/2010Uredba Komisije (EU) br. 605/2010 od 2. srpnja 2010. o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te uvjetima veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju (SL L 175, 10. 7. 2010., sa svim izmjenama i dopunama)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1400760559524&uri=CELEX:32010R0605
80142/2011Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26. 2. 2011., sa svim izmjenama i dopunama)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1400760677094&uri=CELEX:32011R0142
81931/2011Provedbena uredba Komisije (EU) br. 931/2011 od 19. listopada 2011. o zahtjevima sljedivosti utvrđenim Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća za hranu životinjskog podrijetla (SL L 242, 20. 9. 2011.)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1400760752361&uri=CELEX:32011R0931
82456/2012Provedbena uredba Komisije (EU) br. 456/2012 od 30. svibnja 2012. koja mijenja Uredbu (EZ) br. 1266/2007 o provedbi pravila za Direktivu Vijeća 2000/75 (EZ) s obzirom na kontrolu, sustavno praćenje, nadzor i ograničenje kretanja određenih životinja prijemljivih vrsta u odnosu na bolest plavog jezika (SL L 141, 31. 5. 2012.)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1400760881040&uri=CELEX:32012R0456
83139/2013Provedbena uredba Komisije (EU) br. 139/2013 od 7. siječnja 2013. kojom se utvrđuju veterinarsko zdravstveni uvjeti za uvoz određenih ptica u Uniju i uvjeti za karantenu (SL L 47, 20. 2. 2013.)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1400760813757&uri=CELEX:32013R0139
7494/98Uredba Komisije (EZ) br. 494/98 od 27. veljače 1998. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 s obzirom na primjenu minimalnih administrativnih kazni u okviru sustava za označivanje i registraciju goveda (SL L 60, 28. 2. 1998., sa svim izmjenama i dopunama) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 494/98
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1400760957332&uri=CELEX:31998R0494
81760/2000Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11. 8. 2000., sa svim izmjenama i dopunama) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1760/2000; u dijelu koji se odnosi na označavanje i registraciju goveda te na obavezno označavanje goveđeg mesa i mesnih proizvoda
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1400761036489&uri=CELEX:32000R1760
52999/2001Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31. 5. 2001., sa svim izmjenama i dopunama)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1400761155221&uri=CELEX:32001R0999
53178/2002Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002., sa svim izmjenama i dopunama) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002; u dijelu koji se odnosi na hranu utvrđenu ovim Zakonom i sigurnost hrane
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1400761356594&uri=CELEX:32002R0178

Related documents

Id
Name
Official journal no
Relation type
Article
10522Zakon o veterinarstvu41/07 - 1372Stavljen izvan snage
10523Pravilnik o posebnim metodama kontrole u okviru nacionalnih programa kontrole salmonele u peradi72/08 - 2400Stavljen izvan snage
10859Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za premještanje životinja koje se koriste u cirkusima66/09 - 1535Stavljen izvan snage
10897Pravilnik o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla21/11 - 441Stavljen izvan snage
10933Pravilnik o shemi testiranja za smanjenje prisutnosti određenih serotipova salmonela u konzumnih nesilica vrste Gallus gallus47/12 - 1154Stavljen izvan snage
10939Pravilnik za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom58/12 - 1454Stavljen izvan snage
10951Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku18/12 - 507Stavljen izvan snage
11012Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu148/13 - 3151Izmjena i dopuna
10855Pravilnik o obrascu certifikata i izvješću inspekcije o prometu životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla64/09 - 1441Stavljen izvan snage
10762Pravilnik o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko--zdravstvenog pregleda životinja koje ulaze u Repub­liku Hrvatsku82/06 - 1975, 139/06 - 3144Stavljen izvan snage
10781Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla99/07Stavljen izvan snage
10782Pravilnik o izmjenama Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla45/11Stavljen izvan snage
10783Pravilnik o izmjeni Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla28/10Stavljen izvan snage
10520Ustav Republike Hrvatske56/90Zakonska osnova89
10784Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda životinja koje ulaze u Republiku Hrvatsku75/07Stavljen izvan snage
10785Pravilnik o dopunama Pravilnika o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda životinja koje ulaze u Republiku Hrvatsku116/07Stavljen izvan snage
10806Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji goveda36/12Stavljen izvan snage
10807Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji goveda99/07 - 2944, 41/08 - 1405Stavljen izvan snage
10825Pravilnik o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla99/07, 2947Stavljen izvan snage
10826Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla28/10, 673Stavljen izvan snage
10827Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla94/11, 1987Stavljen izvan snage
10828Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla51/12, 1258Stavljen izvan snage
10835Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza111/07-3240,135/08-3834,154/08-4196,9/10-188,110/10-2909,124/11-2492Stavljen izvan snage
10836Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza81/11, 1747Stavljen izvan snage
10840Pravilnik o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu62/08 - 2109, 74/08 - 2458, 102/08 - 3094, 78/12 - 1851 Stavljen izvan snage
10843Pravilnik o postupcima za smanjenje prevalencije Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium u tovnih pilića72/08 - 2401Stavljen izvan snage
10846Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz određenih vrsta ptica i o uvjetima karantene123/08 - 3535Stavljen izvan snage
10849Pravilnik o provedbenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani154/08 - 4190, 78/12 - 1850Stavljen izvan snage
10852Pravilnik o uvjetima unošenja osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla56/09 - 1341Stavljen izvan snage
10862Pravilnik o provedbi Pravilnika o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika u odnosu na kontrolu, praćenje, nadziranje i ograničenje kretanja prijemljivih životinja78/09 - 1868Stavljen izvan snage
10865Pravilnik za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija85/09 - 2089, 120/11 - 2363Stavljen izvan snage
10869Pravilnik o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi87/09 - 2135Stavljen izvan snage
10873Pravilnik o provedbenim mjerama koje se odnose na zabranu recikliranja riba unutar istih vrsta, zakapanja i spaljivanja nusproizvoda životinjskog podrijetla96/09 - 2391Stavljen izvan snage
10876Pravilnik o prijelaznim mjerama za određene nusproizvode životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi kategorije 1 i kategorije 296/09 - 2390Stavljen izvan snage
10880 Pravilnik o listi odobrenih objekata u poslovanju s nus­proizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi96/09 - 2392Stavljen izvan snage
10883Pravilnik o dodatnim jamstvima za gospodarstva u odnosu na transmisivne spongiformne encefalopatije u ovaca101/09 - 2600Stavljen izvan snage
10886Pravilnik o upotrebi mlijeka, mliječnih proizvoda i proizvoda na bazi mlijeka koji se smatraju nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi materijala kategorije 3118/09 - 2905Stavljen izvan snage
10889Pravilnik o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta5/10 - 130, 128/11 - 2568Stavljen izvan snage
10893Pravilnik koji određuje najviše dopuštene količine kokcidiostatika ili histomonostatika u hrani, koji su posljedica neizbježnog onečišćenja hrane za životinje tim tvarima za one vrste/kategorije životinja za koje njihovo dodavanje u hrani nije namijenjeno82/10 - 2338Stavljen izvan snage
10900Pravilnik o postupku veterinarskog pregleda na graničnim veterinarskim postajama proizvoda koji se uvoze iz trećih zemalja32/11 - 729, 101/11 - 2078Stavljen izvan snage
10905Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te veterinarskom certificiranju pošiljaka mlijeka i mliječnih proizvoda koji se uvoze u Republiku Hrvatsku41/11 - 988Stavljen izvan snage
10908Pravilnik o izuzimanju malih količina svježeg mesa podrijetlom od jata tovnih pilića i purana namijenjenih izravnoj opskrbi krajnjih potrošača iz primjene Pravilnika za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom64/11 - 1422Stavljen izvan snage
10914Pravilnik o shemi testiranja za smanjenje prisutnosti određenih serotipova salmonela u odraslih rasplodnih jata (rasplodna jata u proizvodnji) vrste Gallus gallus44/07 - 1477Stavljen izvan snage
10923Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca74/11 - 1577, 58/12 - 1455Stavljen izvan snage
10927Pravilnik o zahtjevima sljedivosti za hranu životinjskog podrijetla33/12 - 804Stavljen izvan snage

Functional areas

Id
Functional area
10165Zakon o veterinarstvu

Uploaded files

Id
File Name
File Length (bytes)
Review document
10405C:\Users\kresimir.kralj\Desktop\Zakon o veterinarstvu NN 82-13.pdf630,772See full text
10406C:\Users\kresimir.kralj\Desktop\Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu NN 148-13.pdf147,240See full text
10407C:\Users\kresimir.kralj\Desktop\Zakon o veterinarstvu - Pročišćeni tekst NN 82-13 i NN 148-13.pdf640,875See full text