Regulation preview

Zakon o veterinarstvu
Zakon
Nacionalno zakonodavstvo
41/07 - 1372
21.04.2007
NE
28.04.2007
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 105/01. i 172/03.).

Related documents

Id
Name
Official journal no
Relation type
Article
10671Zakon o veterinarstvu70/97Stavljen izvan snage
10672Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu105/01Stavljen izvan snage
10673Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu172/03Stavljen izvan snage
10674Zakon o veterinarstvu82/13Stavlja izvan snage
10460Ustav Republike Hrvatske56/90Zakonska osnova88
12001Uredba o izmjeni Zakona o veterinarstvu155/08 - 4215Izmjena i dopuna

Functional areas

Id
Functional area

Uploaded files

Id
File Name
File Length (bytes)
Review document